Đáp án tất cả mã đề môn Anh THPTQG 2019

Cập nhật lúc: 10:06:57/27-06-2019 Mục tin: Thông tin mới nhất về thi thpt quốc gia 2021


Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019 tất cả các mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề thi môn Anh THPTQG 2019 - Tất cả các mã đề

401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm 

Mã đề: 401 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.D

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.A

12.D

13.B

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.A

20.A

21.A

22.B

23.D

24.C

25.B

26.D

27.D

28.A

29.A

30.B

31.A

32.C

33.C

34.B

35.D

36.A

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.B

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 402 - Tuyensinh247.com

1.A

2.C

3.A

4.B

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.C

17.D

18.B

19.A

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.B

27.A

28.C

29.C

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.C

36.B

37.A

38.D

39.C

40.D

41.D

42.D

43.B

44.A

45.D

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

Mã đề: 403 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.A

12.B

13.D

14.B

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.A

33.A

34.B

35.C

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.A

45.D

46.D

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 404 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.D

12.C

13.D

14.A

15.A

16.C

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.D

23.C

24.B

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.B

39.D

40.B

41.B

42.A

43.B

44.D

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Mã đề: 405 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.A

11.C

12.C

13.A

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.C

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.A

31.A

32.D

33.D

34.B

35.C

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề: 406 - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.D

4.A

5.A

6.D

7.D

8.D

9.C

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.A

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.D

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.D

38.D

39.C

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.C

49.A

50.A

Mã đề: 407 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.A

4.D

5.D

6.C

7.A

8.B

9.C

10.B

11.D

12.B

13.D

14.B

15.D

16.B

17.B

18.C

19.B

20.B

21.A

22.C

23.A

24.D

25.B

26.A

27.A

28.A

29.D

30.C

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.B

37.A

38.B

39.C

40.C

41.A

42.A

43.D

44.A

45.D

46.D

47.C

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 408 - Tuyensinh247.com

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.C

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.B

37.C

38.A

39.B

40.A

41.A

42.C

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.A

49.A

50.C

Mã đề: 409 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.B

4.C

5.B

6.C

7.D

8.C

9.D

10.D

11.A

12.D

13.B

14.D

15.A

16.C

17.B

18.A

19.D

20.C

21.B

22.B

23.A

24.B

25.B

26.A

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.C

33.D

34.D

35.A

36.C

37.D

38.B

39.A

40.D

41.D

42.B

43.D

44.C

45.A

46.B

47.B

48.A

49.A

50.C

Mã đề: 410 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.A

4.B

5.C

6.C

7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.C

13.D

14.B

15.D

16.A

17.B

18.D

19.D

20.B

21.B

22.B

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.C

33.A

34.A

35.D

36.C

37.C

38.A

39.A

40.D

41.C

42.D

43.C

44.C

45.A

46.A

47.C

48.D

49.A

50.D

Mã đề: 411 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.A

9.C

10.D

11.A

12.D

13.D

14.D

15.B

16.D

17.A

18.B

19.B

20.C

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.B

27.A

28.B

29.D

30.D

31.D

32.B

33.D

34.C

35.B

36.C

37.C

38.A

39.B

40.A

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.C

47.D

48.A

49.A

50.D

Mã đề: 412 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.C

13.A

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.D

20.B

21.D

22.A

23.A

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.A

39.D

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.A

Mã đề: 413 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.C

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.B

18.D

19.A

20.B

21.A

22.C

23.C

24.A

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.A

31.D

32.C

33.B

34.C

35.C

36.B

37.C

38.D

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.D

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 414 - Tuyensinh247.com

1.C

2.C

3.B

4.A

5.C

6.A

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.A

16.D

17.C

18.D

19.C

20.A

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.D

33.C

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.D

40.D

41.C

42.A

43.D

44.C

45.B

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

Mã đề: 415 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.C

4.A

5.B

6.A

7.D

8.B

9.C

10.C

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.B

37.D

38.D

39.D

40.C

41.D

42.B

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 416 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.B

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.B

10.B

11.C

12.C

13.C

14.A

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.B

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.A

37.C

38.A

39.C

40.B

41.B

42.D

43.D

44.D

45.A

46.D

47.D

48.C

49.C

50.A

Mã đề: 417 - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.A

14.B

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.B

30.A

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.D

47.D

48.B

49.D

50.B

Mã đề: 418 - Tuyensinh247.com

1.C

2.C

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.C

14.D

15.D

16.A

17.C

18.B

19.B

20.B

21.D

22.D

23.A

24.D

25.A

26.A

27.B

28.C

29.B

30.C

31.D

32.C

33.B

34.C

35.B

36.B

37.A

38.A

39.C

40.B

41.C

42.B

43.A

44.C

45.D

46.C

47.A

48.C

49.A

50.A

Mã đề: 419 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.C

4.B

5.B

6.C

7.D

8.B

9.A

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.B

17.D

18.A

19.C

20.D

21.D

22.B

23.D

24.A

25.A

26.C

27.B

28.A

29.D

30.B

31.B

32.D

33.B

34.B

35.B

36.A

37.C

38.A

39.D

40.C

41.A

42.C

43.C

44.D

45.A

46.C

47.D

48.D

49.B

50.A

Mã đề: 420 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.C

4.D

5.B

6.C

7.A

8.B

9.B

10.C

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.D

17.B

18.D

19.D

20.B

21.A

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B

27.C

28.A

29.B

30.B

31.A

32.C

33.C

34.A

35.A

36.D

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.A

43.D

44.D

45.C

46.C

47.A

48.A

49.D

50.B

Mã đề: 421 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.D

35.D

36.D

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.B

44.C

45.C

46.B

47.B

48.A

49.D

50.B

Mã đề: 422 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.D

10.A

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.A

17.A

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.B

32.C

33.C

34.A

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.C

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.C

50.C

Mã đề: 423 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.A

4.A

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.A

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.D

21.C

22.B

23.C

24.D

25.B

26.A

27.A

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.B

40.C

41.C

42.B

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 424 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.D

9.A

10.C

11.A

12.B

13.D

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.C

28.A

29.C

30.C

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.C

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.B

43.A

44.A

45.C

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C

1. Đáp án đề thi THPTQG môn Anh mã đề 401 năm 2019

2. Đáp án mã đề 402 môn Anh thi THPTQG năm 2019

3. Đáp án môn Anh thi THPTQG năm 2019 mã đề 403

4. Đáp án thi THPTQG môn Anh mã đề 404 năm 2019

5. Đáp án năm 2019 THPTQG môn Anh mã đề 405

6. Đáp án môn Anh thi THPTQG 2019 mã đề 406 năm 2019

7. Đáp án môn Tiếng anh mã đề 407 thi THPTQG 2019

8. Đáp án thi THPTQG mã đề 408 môn Anh năm 2019

9. Đáp án môn Anh thi THPTQG năm 2019 mã đề 409

10. Đáp án thi THPTQG môn Anh năm 2019 - Mã đề 410

11. Đáp án mã đề 411 môn Anh thi THPTQG 2019

12. Đáp án đề thi môn Anh mac đề 412 thi THPTQG năm 2019

13. Đáp án thi THPTQG mã đề 413 môn Anh năm 2019

14. Đáp án THPTQG năm 2019 môn Anh - Mã đề 414

15. Đáp án thi THPTQG 2019 môn Anh mã đề 415

16. Đáp án mã đề 416 môn Anh thi THPTQG năm 2019

17. Đáp án môn Anh thi THPTQG 2019 mã đề 417

18. Đáp án đề thi THPTQG môn Tiếng Anh năm 2019 mã đề 418

19. Đáp án môn Anh thi THPTQG năm 2019 mã đề 419

20. Đáp án mã đề 420 môn Anh thi THPTQG 2019

21. Đáp án đề thi THPTQG 2019 môn Anh mã đề 421

22. Đáp án đề thi THPTQG 2019 môn Anh mã đề 422

23. Đáp án mã đề 423 môn Anh thi THPT Quốc Gia năm 2019

24. Đáp án môn Anh thi THPTQG năm 2019 mã đề 424

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 - Luyện thi thpt quốc gia 2019 toán, văn, anh và các môn khác