Đáp án đề thi môn Sinh THPTQG 2019 - Tất cả các mã đề

Cập nhật lúc: 03:06:24/26-06-2019 Mục tin: Thông tin mới nhất về thi thpt quốc gia 2021


Đề thi và đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2019 tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh 2019 - Tất cả các mã đề 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

81. A

82. B

83. A

84. C

85. A

86. A

87. D

88. D

89. D

90. B

91. C

92. D

93. C

94. B

95. A

96. C

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. B

104. D

105. D

106. A

107. C

108. D

109. A

110. B

111. C

112. A

113. A

114. C

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

81.D

82.A

83.B

84.C

85.A

86.B

87.B

88.B

89.C

90.B

91.C

92.B

93.D

94.A

95.B

96.A

97.A

98.B

99.D

100C

101.D

102.B

103.C

104.A

105.C

106.A

107.C

108.D

109.C

110.D

111.B

112.A

113.D

114.C

115.D

116.A

117.D

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

81.D

82.B

83.A

84.D

85.C

86.D

87.B

88.B

89.B

90.D

91.B

92.C

93.B

94.D

95.A

96.B

97.A

98.C

99.B

100.C

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.C

107.B

108.D

109.A

110.B

111.D

112.D

113.C

114.D

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.A

84.D

85.C

86.C

87.C

88.A

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.A

95.B

96.D

97.B

98.B

99.A

100.B

101.A

102.A

103.D

104.B

105.C

106.B

107.D

108.C

109.C

110.C

111.D

112.C

113.D

114.C

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.D

Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

81. D

82. D

83. A

84. B

85. A

86. C

87. C

88. B

89. A

90. C

91. B

92. C

93. D

94. A

95. C

96. D

97. D

98. A

99. A

100. A

101. C

102. A

103. B

104. D

105. C

106. C

107. A

108. C

109. C

110. D

111. D

112. C

113. A

114. D

115. C

116. D

117. C

118. A

119. A

120. A

Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.C

84.D

85.B

86.D

87.D

88.D

89.D

90.A

91.C

92.D

93.C

94.C

95.B

96.A

97.B

98.C

99.D

100C

101.A

102.A

103.D

104.C

105.D

106.B

107.B

108.B

109.A

110.A

111.A

112.B

113.C

114.B

115.A

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.A

90.D

91.A

92.B

93.B

94.D

95.B

96.D

97.D

98.D

99.C

100C

101.A

102.C

103.A

104.D

105.A

106.C

107.C

108.A

109.D

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.A

116.A

117.D

118.D

119.A

120.C

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

81.D

82.D

83.B

84.B

85.C

86.C

87.B

88.B

89.D

90.B

91.B

92.A

93.B

94.C

95.C

96.C

97.A

98.D

99.C

100A

101A.

102.A

103.C

104.C

105.D

106.C

107.C

108.D

109.D

110.A

111.C

112.A

113.D

114.C

115.B

116.A

117.A

118.A

119.B

120.C

Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.C

84.D

85.A

86.A

87.D

88.B

89.B

90.A

91.A

92.C

93.D

94.A

95.B

96.D

97.C

98.B

99.D

100B

101.C

102.D

103.D

104.A

105.A

106.A

107.D

108.D

109.B

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.B

Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.B

84.A

85.D

86.C

87.A

88.D

89.D

90.C

91.A

92.A

93.C

94.C

95.B

96.C

97.C

98.C

99.A

100B

101.A

102.B

103.D

104.B

105.B

106.B

107.D

108.A

109.D

110.A

111.A

112.B

113.A

114.D

115.B

116.A

117.A

118.B

119.B

120.A

Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

81. A

82. A

83. B

84. A

85. B

86. C

87. A

88. B

89. A

90. C

91. A

92. B

93. B

94. D

95. B

96. B

97. A

98. A

99. B

100. C

101. D

102. A

103. A

104. C

105. C

106. D

107. B

108. D

109. D

110. C

111. C

112. A

113. B

114. D

115. C

116. B

117. C

118. A

119. A

120. D

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.C

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.B

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.D

96.B

97.A

98.A

99.D

100.C

101.D

102.B

103.B

104.C

105.D

106.A

107.C

108.A

109.D

110.A

111.C

112.D

113.A

114.C

115.A

116.D

117.B

118.D

119.C

120.C

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.B

87.B

88.A

89.A

90.C

91.A

92.B

93.C

94.D

95.B

96.B

97.C

98.D

99.C

100.C

101.D

102.A

103.B

104.B

105.A

106.C

107.D

108.A

109.A

110.A

111.D

112.C

113.A

114.C

115.B

116.C

117.C

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

81.C

82.D

83.B

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.B

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.B

96.A

97.B

98.B

99.A

100D

101.D

102.A

103.B

104.D

105.A

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.B

112.A

113.D

114.A

115.D

116.D

117.B

118.A

119.A

120.D

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.B

84.B

85.D

86.B

87.A

88.A

89.C

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.C

96.B

97.D

98.A

99.B

100B

101.A

102.A

103.C

104.C

105.C

106.D

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.B

113.D

114.A

115.B

116.C

117.B

118.B

119.D

120.D

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.C

84.D

85.C

86.A

87.D

88.C

89.B

90.B

91.B

92.A

93.C

94.B

95.C

96.A

97.D

98.A

99.B

100D

101.B

102.B

103.A

104.C

105.B

106.B

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.C

113.C

114.A

115.B

116.B

117.D

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.C

84.C

85.B

86.D

87.C

88.B

89.B

90.D

91.D

92.A

93.A

94.A

95.B

96.C

97.A

98.B

99.A

100.B

101.D

102.D

103.A

104.C

105.D

106.C

107.B

108.A

109.D

110.C

111.D

112.C

113.C

114.D

115.C

116.B

117.A

118.B

119.B

120.B

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.B

84.A

85.B

86.A

87.C

88.A

89.D

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.D

96.B

97.C

98.C

99.A

100B

101.D

102.B

103.C

104.A

105.A

106.C

107.B

108.B

109.D

110.C

111.A

112.B

113.B

114.A

115.C

116.C

117.C

118.B

119.A

120.A

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

81.C

82.D

83.A

84.B

85.C

86.A

87.D

88.C

89.D

90.B

91.B

92.A

93.D

94.B

95.D

96.C

97.D

98.B

99.D

100.A

101.D

102.D

103.A

104.C

105.C

106.B

107.A

108.C

109.C

110.A

111.A

112.D

113.C

114.A

115.B

116.C

117.A

118.B

119.B

120.D

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.C

84.C

85.C

86.A

87.A

88.B

89.B

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.B

96.D

97.D

98.D

99.A

100B

101.A

102.D

103.B

104.D

105.D

106.A

107.A

108.A

109.B

110.B

111.A

112.D

113.D

114.D

115.B

116.D

117.B

118.A

119.D

120.A

Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

81.A

82.C

83.C

84.B

85.B

86.A

87.A

88.B

89.D

90.A

91.C

92.C

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.C

99.A

100B

101.D

102.A

103.B

104.A

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.A

111.D

112.B

113.C

114.A

115.C

116.C

117.D

118.B

119.D

120.D

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.B

85.C

86.B

87.A

88.C

89.B

90.A

91.B

92.C

93.B

94.B

95.C

96.D

97.A

98.A

99.C

100A

101.C

102.A

103.B

104.D

105.D

106.B

107.C

108.B

109.B

110.C

111.A

112.D

113.A

114.D

115.C

116.A

117.A

118.C

119.D

120.D

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

81.C

82.D

83.C

84.D

85.B

86.D

87.B

88.D

89.C

90.D

91.C

92.B

93.C

94.D

95.A

96.A

97.B

98.B

99.A

100C

101.A

102.A

103.C

104.A

105.D

106.A

107.B

108.C

109.D

110.B

111.A

112.C

113.D

114.C

115.A

116.D

117.A

118.A

119.D

120.B

Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.A

84.B

85.B

86.A

87.A

88.C

89.B

90.B

91.D

92.B

93.C

94.D

95.C

96.B

97.B

98.D

99.B

100D

101.D

102.A

103.D

104.D

105.A

106.A

107.B

108.B

109.B

110.C

111.C

112.B

113.D

114.C

115.C

116.D

117.C

118.D

119.D

120.D

  Lưu ý: Click vào từng mã đề ở dưới để xem đề thi và đáp án

1. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 201

2. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 202

3. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 203

4. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 204

5. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 205

6. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 206

7. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 207

8. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 208

9. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh - Mã đề 209

10. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 210

11. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 211

12. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 212

13. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 213

14. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 214

15. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 215

16. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã 216

17. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã 217

18. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã 218

19. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã đề 219

20. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 220

21. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 221

22. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 222

23. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 223

24. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 224

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 - Luyện thi thpt quốc gia 2019 toán, văn, anh và các môn khác